Vedtægter

Vedtægter

Foreningens navn er: Måløv Quilterne.

Dens hjemsted: Måløv Sognegården , Ballerup kommune.

Foreningens formål er aktiviteter omkring fælles interesse for patchwork, applikation og quiltning med eventuelle arrangementer og udstilling for øje.

Foreningen kan max, bestå af 25 medlemmer.

Der afholdes generalforsamling hvert år i januar måned. Formanden indkalder til generalforsamling med mindst 3 ugers varsel.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden.

 1. valg af referent og ordstyrer
 2. bestyrelsens beretning
 3. godkendelse af regnskab
 4. fastsættelse af kontingent
 5. indkommende forslag (skal indsendes senest 14 dage før)
 6. valg af bestyrelse, samt suppleant
 7. eventuelt.

Vedtægterne kan ændres med 2/3-dels flertal af de fremmødte til generalforsamlingen.

Den daglige ledelse af foreningen forestås af bestyrelsen, som vælges ved direkte valg ved simpel flertal ved håndsoprækning under punkt 5 på generalforsamlingen eller ved skriftlig afstemning, hvis dette ønskes af mindst ét medlem.

Bestyrelsen, der konstituere sig selv, består af 3 personer.

Kassereren fører foreningens regnskab. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

 • Kontingentet fastsættes årligt ved generalforsamlingen.
 • Kontingentet betales månedsvis.  
 • Medlemskabet træder i kraft ved kontingent betaling. Gæstekontingent er 20 kr. pr. gang.
 • Kontingent dækker bl.a. frimærker, lokaleleje, kopiering og undervisere.
 • Kurser og foredrag af udefra kommende lærere kan eventuelt betales særskilt af medlemmerne ud over årskontingentet.

 

Kørsel i private biler til udflugter m.v. betales direkte til chaufføren.

Foreningen mødes mandage i ulige uger i tidsrummet kl. 19.00 – 22.00. dog ikke i juni, juli, august og december. Bestyrelsen mødes mindst 2 gange årligt.

Ved eventuelt ophør tilfalder foreningens midler til Måløv Menighedspleje.

Medlemmerne er til enhver tid forpligtet til at overholde Måløv Quilterne forenings gældende regler/ vedtægter. Medlemmer der modarbejder foreningens interesser og idegrundlag kan ekskluderes af bestyrelsen efter forudgående advarsel.

 

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 12. Januar 2015